2007 | A-Team Comic!!!
Design : Yusuke Hayashi@|@Size : 1920~1200, 1680~1050, 1440~900, 1280~800
2007 | Botsu Neta Graphic
Design : Yusuke Hayashi@|@Size : 1920~1200, 1680~1050, 1440~900, 1280~800
2007 | Funkenstein monogram
Design : Kunikazu Matsuzawa@|@Size : 1920~1200, 1680~1050, 1440~900, 1280~800
2007 | Tank Top Color Chart
Design : Yusuke Hayashi@|@Size : 1920~1200, 1680~1050, 1440~900, 1280~800